Ügyintézéshez letölthető nyomtatványok

———————————————————————————————–
Ipari kereskedelmi hatósági ügyek

Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységek

Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés

Ügytípus megnevezése:

 • Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés
  (adatokban bekövetkezett változás bejelentése)

Általános információk:
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény alapján a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. mellékletében meghatározott termékkörök forgalmazására vonatkozóan kereskedő bejelentési kötelezettséggel tartozik

Ügyet intéző szervezeti egység: Szociális Iroda

Kérelem kötelező tartalma:
A kérelem formanyomtatványon adandó be!

A bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatása bejelentésének kötelező adattartalma:

A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai

 1. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye;
 2. a kereskedő cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma;
 3. a kereskedő statisztikai száma;
 4. a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység helye az alábbiak szerint:
  • a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében címek),
  • mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke,
  • üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése;
 5. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint;
 6. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
  • a napi/heti nyitva tartási ideje,
  • tulajdonosa,
  • címe, helyrajzi száma,
  • használatának jogcíme,
  • elnevezése,
  • alapterülete (m2),
  • vendéglátó üzlet esetén befogadóképessége,
  • a 25. § (4) bekezdés szerinti esetben a vásárlók könyve nyomtatvány azonosító adatai és használatba vételének időpontja;
 7. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt
  • termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből
  • a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek;
 8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
  • kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont)
  • kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat,
  • nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont);
 9. a kereskedő nyilatkozata kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban arról, hogy
  • kíván-e szeszesital-kimérést folytatni, illetve
  • kíván-e az üzletben a 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet folytatni.

Ügyfél által csatolandó mellékletek:

 1. nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);
 2. haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;
 3. közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.

Hivatalból beszerzendő mellékletek: tulajdoni lap

Eljárás illetéke: 3.000,- Ft (illetékbélyegben)

Ügyintézési határidő: 8 nap

I. fokon döntés hozó szerv: Jegyző

II. fokon döntést hozó szerv: Fejér Megyei Kormányhivatal 8000 Székesfehérvár

Megjegyzés:
A mellékleteket a bejelentéssel egyszerre kell benyújtani, az eljárás során hiánypótlási lehetőség nincs .

———————————————————————————————–
Működési Engedély

Működési engedély kérelem

A  kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet – továbbiakban Rendelet –  3. mellékletében felsorolt termékek üzletkötelesek, azaz csak működési engedéllyel rendelkező üzletben forgalmazhatók.

A Rendelet alapján benyújtott működési engedély kérelemre a jegyző engedélyezési eljárást folytat le a szakhatóságok bevonásával.

Az üzletköteles tevékenység csak  jogerős vagy végleges engedély birtokában kezdhető meg illetve folytatható.

A kérelem benyújtásának módja

A kérelemhez a Rendelet alapján letölthető formanyomtatvány készült, melynek használata javasolt.

A kérelem postai úton vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájában nyújtható be. Írásbelinek nem minősülő elektronikus kapcsolat (pl. e-mail) útján a kérelem – mivel a teljes bizonyító erejű aláírást nem tartalmazza – nem nyújtható be.

A kérelemhez csatolandó okiratok

Az üzlet használatának jogcímét, haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását, illetve a közös tulajdonban álló üzlet esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratokat csatolni kell.

Eljárási költség

A működési engedéllyel kapcsolatos eljárások illetékmentesek. Ha külön jogszabály ezt előírja, egyes szakhatóságok részére igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

Ügyintézési határidő

A működési engedély ügyében hozott határozatot (vagy az eljárást megszüntető végzést) a kérelem benyújtását követő 25 napon belül kell meghozni.

Jogorvoslat

Az engedélyezés ügyében hozott határozat (és a kérelmet visszautasító vagy az eljárást megszüntető végzés) ellen a közléstől számított 15 napon belül a Fejér Megyei  Kormányhivatalához címzett, de a jegyzőnél benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

Adatváltozás, tevékenység megszűnése

A kereskedő a működési engedély megadását követően a kérelemben szereplő adatokban bekövetkezett változást írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek. A bejelentés illetékmentes.

A tevékenység megszűnését a kereskedő haladéktalanul köteles írásban bejelenteni a jegyzőnek. A bejelentés illetékmentes.

————————————————————————————-

Telephelyek engedélyeztetése:

Telepengedély kérelem

Ügytípus megnevezése:

 • Telephelyek engedélyezése

Ügyet intéző szervezeti egység: Szociális Iroda

A kérelem formanyomtatványon adandó be!

A Kormány a telephelyek engedélyezésére, illetve a telephelyek működésének bejelentésére irányuló eljárások lefolytatására a települések jegyzőjét jelöli ki. Amennyiben az ügyfél ipari tevékenységet kíván végezni, ennek szándékát be kell jelentenie a telep fekvése szerinti illetékes jegyzőnél.

Bizonyos ipari tevékenységek továbbra is kizárólag telepengedély birtokában folytathatók, míg más ipari tevékenységek esetén csak bejelentés szükséges.

A  Telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 1. számú melléklete a bejelentés-köteles tevékenységeket, a 2. számú melléklete a  telepengedély-köteles tevékenységeket tartalmazza.

A bejelentés tartalmi követelményei:

– Az ipari tevékenység végzőjének neve; székhelye, cégjegyzékszáma, illetve vállalkozói nyilvántartási száma
– Telep tulajdonosa, címe, helyrajzi száma, használatának jogcíme
– Telepen folytatni kívánt ipari tevékenység (tevékenységek)
– Használnak-e a telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben

 • külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezést
 • külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó éghető vagy veszélyes folyadék tárolására szolgáló tartályt
 • ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket
 • legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV, vagy nagyobb feszültségű villamos berendezést, rendszert
 • nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós vagy cseppfolyósított, illetve sűrítettgáz- üzemanyagtöltő-berendezést

-Telep üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés idejének  megjelölésével:

A bejelentéshez csatolni kell:

 1. nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
 2. haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat

A bejelentés benyújtását követően a hatóság a bejelentett tevékenységet nyilvántartásba veszi és az önkormányzat honlapján közzé teszi.

———————————————————————————
Szálláshely üzemeltetési engedélyezési eljárás

Ügyet intéző szervezeti egység: Szociális Iroda

A kérelem formanyomtatványon adandó be!

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény értelmében szálláshely-szolgáltatás csak a kereskedelmi hatóság részére történő szálláshely-üzemeltetési bejelentést követően folytatható.

239/2009. (X. 20.) Kormány rendelet (a továbbiakban Rendelet) a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről határozza meg Magyarország területén a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeit és a szálláshely-üzemeltetés bejelentésének rendjét.

Nem tartozik e rendelet hatálya alá a nem szálláshely-szolgáltatás rendeltetésű ingatlan tartós tartózkodás céljából történő használatba adása lakásbérlet, házbérlet, albérlet vagy ágybérlet keretében.

A szálláshely-szolgáltatásnak folyamatosan meg kell felelnie a Rendelet 4. §-ban meghatározott követelményeknek, továbbá – az adott szálláshelytípustól függően (szálloda, panzió, kemping, üdülőháztelep, közösségi szálláshely, egyéb szálláshely, magánszálláshely) – az 1. melléklet 1-7. pontjának B alpontjaiban meghatározott követelményeknek.

Egy szálláshelyen csak egy típusú szálláshely-üzemeltetési tevékenység folytatható.

A szálláshely-szolgáltatás olyan szálláshelyen folytatható, amely rendelkezik szálláshelykezelő szoftverrel. Új szálláshely-szolgáltató esetében a regisztrációt a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (a továbbiakban: NTAK) üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen kell elvégezni.

Az NTAK bevezetésével, regisztrációval, adatszolgáltatással kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén közvetlenül a Magyar Turisztikai Ügynökséghez illetve az NTAK-hoz tudnak fordulni.

Az ügymenet leírása

Kereskedelmi hatóságként a szálláshely fekvése szerinti illetékes települési önkormányzat jegyzőjének van hatásköre és illetékessége.

Szálláshely-üzemeltetési engedély kiadás iránti kérelem formanyomtatványt a honlapról lehet kinyomtatni , majd KITÖLTÉST KÖVETŐEN   postán levélben vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájában  HATÓSÁGUNK RÉSZÉRE ELJUTTATNI az alábbiakban részletezett mellékletekkel együtt.

Szükséges dokumentumok:

 • Cégkivonat, aláírás minta vagy Vállalkozói igazolvány (nyilvántartásba vételi igazolás)
 • Helyszínrajz (térképmásolat)
 • Nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat, vagy annak másolata a tulajdoni lap kivételével.
 • Haszonélvezet esetén – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat.
 • Közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely szolgáltató, a tulajdonosok hozzájárulását igazoló okirat.
 • Szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentum

A jegyző szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel összefüggésben – a magánszálláshely kivételével – a hatósági ellenőrzés lefolytatása céljából a tevékenység megkezdéséről a bejelentés megtörténtéről szóló igazolás megküldésével értesíti az érintett hatóságokat.

A magánszálláshelyet, valamint az egyéb szálláshelyet az üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári évre (a továbbiakban: tárgyév) vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig a jegyzőnek írásban adatot szolgáltatni a fogadott vendégek számáról és a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák számáról.

Az adatokat összesítve, valamint magyarországi lakóhellyel rendelkező és magyarországi lakóhellyel nem rendelkező vendégek szerinti bontásban kell közölni.

Ha a szálláshely-szolgáltató ugyanazon szálláshelyen egyéb, külön jogszabály alapján engedélyköteles kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, és a bejelentéssel egyidejűleg a külön engedély iránti kérelmét a jegyzőhöz nyújtja be, a jegyző a külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységhez szükséges külön engedély kiadására irányuló eljárásban közreműködő hatóságként jár el. A közreműködő hatóság a kérelmet – a bejelentés megtörténtéről szóló igazolással együtt – továbbítja a külön engedély kiadására hatáskörrel rendelkező illetékes hatósághoz.

Megszüntetés

A szálláshely-szolgáltató folytatója a tevékenység megszüntetését köteles a megszűnést követő nyolc napon belül bejelenteni, az ehhez szükséges formanyomtatványt a honlapról lehet kinyomtatni ,majd KITÖLTÉST KÖVETŐEN postán levélben vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájában  HATÓSÁGUNK RÉSZÉRE ELJUTTATNI a szükséges mellékletekkel (cégkivonat, aláírási címpéldány) együtt. A jegyző a bejelentést követően haladéktalanul törli a szálláshelyet a nyilvántartásból.

Azon szálláshelyeknél, amelyeknél a Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Kormányrendeletet kell alkalmazni, ott az NTAK-ba történő regisztrációs kötelezettség akkor áll fenn, ha a szállásadó a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény szerinti szálláshely-szolgáltatási tevékenységet is végez.

Kérem a vállalkozókat, hogy a tevékenységük megkezdésével kapcsolatos bármely kérdésükkel forduljanak bizalommal munkatársainkhoz, akik készséggel válaszolnak kérdéseikre.

Jogszabályok