Hatósági bizonyítvány igénylése családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények igénybevételéhez

Tájékoztató

a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények igénybevételéhez szükséges hatósági bizonyítvány iránti kérelemhez

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 7/A. § (1) bekezdése alapján 2022. szeptember 10. napjától a települési önkormányzat jegyzője állít ki hatósági bizonyítványt az ingatlanon található lakás rendeltetési egységek számáról.

A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy a kérelmezett ingatlan:

  • Nem minősül társasháznak, lakásszövetkezetnek, ÉS
  • az ott található lakás rendeltetési egységek száma minimum 2 maximum 4

A kérelmezett ingatlanon található valamennyi lakás rendeltetési egységnek külön-külön kell megfelelnie az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) 105. §-ban foglalt alábbi követelményeknek:

A lakásolyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé
a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,
a főzést, mosogatást és az étkezést, a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,

az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

(2) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek folytatását – kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést – és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.
(3) A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.
(4) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.

A hatósági bizonyítvány a ténylegesen kialakult állapotot igazolja. Az eljáró hatóság a hatósági bizonyítvány kiadása során az építmény jogszerű használatát vélelmezi.

A kiadott hatósági bizonyítvány csak a rendelet szerinti kedvezmény igénybevétele céljából használható fel. Az erre vonatkozó figyelemfelhívást a hatósági bizonyítvány tartalmazza.
A hatósági bizonyítvány birtokában a lakossági fogyasztó kérelmezheti az egyetemes gázszolgáltatótól a kedvezményes többletmennyiség igénybevételét.

Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.

Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé (jegyző) jelzi és amennyiben az eljárás azzal az eredménnyel zárul, hogy a hatósági bizonyítványban foglaltnál kisebb számú, ténylegesen kialakult lakás rendeltetési egység található az ingatlanon belül, a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget a versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell megfizetni.

A hatósági bizonyítvány kiállítása irányi kérelem letölthető a www.racalmas.hu oldalról vagy átvehető a Rácalmási Polgármesteri Hivatal Településüzemetetési Irodájában, ügyfélfogadási időben (hétfő 8-12 óráig; szerda 8-12 és 13-15 óráig; péntek 8-12 óráig)
A kérelem benyújtható:

  • személyesen – ügyfélfogadási időben – a Rácalmási Polgármesteri Hivatalban, vagy
  • postai úton Rácalmás Város Jegyzőjének címezve (2459 Rácalmás, Szigetfő u. 11-13.)
  • e-Papíron https://epapir.gov.hu/