Slide 5 of 5.

Pályázat – Intézményvezető (magasabb vezető)

Rácalmás Város Önkormányzata

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár

Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.július.01 től- 2024.június.30-ig szól .

A munkavégzés helye:

Fejér  megye, 2459  Rácalmás, Szigetfő utca 31.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának szervezése a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény alapján. Figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendeletben foglaltakra. Az intézmény munkájának, tevékenységének szervezése, irányítása, a könyvtár, a közművelődési tevékenység működésének irányítása. Az igazgató feladata a városi rendezvényszervezés civil szervezetekkel való kapcsolattartás. Felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete, az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogok gyakorlása. Helyi tv üzemeltetéssel kapcsolatos szakmai koordináció.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és annak végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyaival összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet előírásaiban szereplő és a vezetői megbízáshoz szükséges 6/A § (1) bekezdésében vagy a 6/B § (5) bekezdésében szereplő feltételekkel, valamint a 6/F § (2) bekezdésében – az integrált intézmény vezetőjével szemben – megfogalmazott követelménnyel

 

 • Vagy könyvtári egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel, vagy nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, vagy főiskolai könyvtárosi képzettség,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Magyar nyelvtudás,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 • Vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • vezetői program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket, valamint az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot,
 • szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • a 32/2017.(XII.12)EMMI rendelet szerinti akkreditált államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló okirat másolat, annak hiányában nyilatkozat arról,hogy a tanfolyamot a megbízás kezdetétől számított két éven belül elvégzi.
 • büntetlen előélet, valamint a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt nem állást igazoló 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • hozzájárulás a pályázati anyagba való betekintéshez a bíráló és a véleményező bizottság részére,
 • amennyiben a pályázó pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozata,
 • nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához,
 • nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárást vállalja,
 • szakmai gyakorlat meglétét igazoló munkahelyi iratok másolata,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019.július 01. napjától

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április.05

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt: dr. Győre Andrea jegyző nyújt, a (25) 517-866 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Rácalmás Város Önkormányzat címére történő megküldésével (2459, Rácalmás Szigetfő utca 11-13 ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: A1632-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: igazgatói álláshely.
 • Személyesen: Schrick István Polgármester Rácalmási Polgármesteri Hivatal ,  Fejér megye, 2459, Rácalmás Szigetfő u. 11-13.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Kjt.-ben, valamint a Kormányrendeletben meghatározott személyekből álló bizottság véleményezi. A pályázatokról a Képviselő-testület dönt. A közalkalmazotti munkakörre vonatkozó kinevezés esetén a kinevezés az alap közalkalmazotti jogviszony szerinti munkakörre – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 4 hónap próbaidő kikötésével történik. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást minden indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június. 03

A pályázati kiírás további közzétételének helye

Rácalmás Város Önkormányzat honlapja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.racalmas.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március. 04

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Vélemény, hozzászólás?

Megszakítás