Slide 5 of 5.

Rácalmás Város Önkormányzat Vagyonértékesítési hirdetése

Rácalmás Város Önkormányzat értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képező alábbi ingatlanokat:

 1. Rácalmás 1921 hrsz alatti 1047 m2 nagyságú beépítetlen terület,

induló vételára 6.000.000,-Ft, azaz hatmillió forint.

 

 1. Rácalmás 1923 hrsz alatti 907 m2 nagysági beépítetlen terület,

induló vételára 5.300.000,-Ft, azaz ötmillió-háromszázezer forint.

Az ingatlanok Rácalmás, Rákóczi Ferenc utcában találhatók, amelyek bármikor megtekinthetők.

 

A vételi ajánlatot benyújtókra vonatkozó közös szabályok:

 • december 31-ig ajánlati kötöttségük fennáll.
 • A vételi ajánlat összegét tartalmazó lezárt borítékok felbontására 2018. november 26-án (hétfő) 10  órakor kerül sor  a  Rácalmási Polgármesteri Hivatal tárgyalójában ( 22-es iroda) ,amelynél a vételi ajánlatot tevők jelen lehetnek. A  borítékokat a polgármester által megbízott köztisztviselő bontja fel, melyről jegyzőkönyv készül és amelyet a bontásnál jelen lévők aláírnak.
 • Azonos összegű vételi ajánlat esetén az ajánlatok bontását követően azonnal sorsolást kell tartani, amely jegyzőkönyvben kerül rögzítésre. A sorsolás módja : az azonos ajánlatot tevők neveinek urnából történő kihúzása a bontás lebonyolítását  végző köztisztviselő által. Amennyiben az ajánlattevők egyike sem jelenik meg a bontáson, úgy a bontás és a sorsolás 2 tanú jelenlétében történik.
 • A legmagasabb összegű vételi ajánlattevőt és a hirdetésben mindennek megfelelő ajánlattevőt jelöli ki nyertes ajánlattevőnek Rácalmás Város Önkormányzat Képviselőtestülete legkésőbb 2018. november 30- ig
 • Az adásvételi szerződés megkötésének időpontja 2018. december 5 .napja 9.00 óra. Amennyiben az ajánlattevő vevő a szerződéskötésre nem jelenik meg, ezen tény a vételi ajánlata visszavonásának minősül.
 • Vételár teljes összegének megfizetése az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg esedékes az alábbi módon: a vételár 95 %-a átutalással Rácalmás Város Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára, 5 %-a ügyvédi letétbe helyezéssel.

Az ügyvédi letétből az összeg abban  esetben fizethető ki , amennyiben  lejárt a Magyar Állam javára nyitva álló elővásárlási határidő.

 • Az adásvételi szerződés megkötésének munkadíja megfizetését Rácalmás Város Önkormányzat vállalja, a tulajdonjog bejegyzésével kapcsolatos egyéb költségeket a vevő viseli
 • Amennyiben a legjobb ajánlatot tevő az ajánlatát a szerződéskötés időpontjáig visszavonja, avagy a szerződéskötésre nem jelenik meg , úgy azt követő, további ajánlattevő kiesése esetén a soron következő legjobb ajánlatot tevővel köti meg az eladó az adásvételi szerződést.
 • Eladó fenntartja a jogot, hogy az ingatlanok értékesítésére vonatkozó eljárást eredménytelennek nyilvánítsa vagy a hirdetést a nyertes ajánlattevő kijelölése előtt visszavonja.
 • A vételár összege Áfával együtt értendő.

 

Az ingatlanokra a Magyar Államnak elővásárlási joga van ,az ingatlanok birtokbaadása az elővásárlási határidő lejártát követően történik.

 

A vételi ajánlat benyújtásának eljárási szabályai:

 1. A vételi ajánlatot 2018. november 26-a (hétfő) 9 óráig lehet benyújtani – az ügyfélfogadási időben –  kizárólag személyesen Rácalmás Város Polgármesteréhez címezve  és a 2459 Rácalmás Szigetfő utca 11-13 címre.  

 

 1. A benyújtás helye Rácalmási Polgármesteri Hivatal jegyzői iroda , címe 2459 Rácalmás Szigetfő utca 11-13. A borítékra kívülről  fel kell írni: VÉTELI AJÁNLAT ……….HRSZ-Ú INGATLANRA-NEM FELBONTANI !

A pontozott helyre a   helyrajzi számot értelemszerűen be kell írni.

 

 1. A vételi ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani, amelyen feltüntetendő az ajánlattevő neve, lakcíme és a vételi ajánlattal érintett ingatlan helyrajzi száma. A vevőknek egyértelműen írásban ki kell jelenteniük, hogy mely ingatlanra tesznek vételi ajánlatot, továbbá hogy az ajánlati kötöttségük  december 31-ig fennáll és elfogadják a hirdetésben foglalt  feltételeket, a hirdetésben megjelölt vételár megfizetési határidőt és módot.

 

 1. A vételi ajánlatot tartalmazó zárt borítékon belül külön „személyes adatok” címmel zárt borítékban elhelyezetten fel kell tüntetni a vételi ajánlatot benyújtók/ vevők további személyes adatait – születési hely-idő, anyja neve, adóazonosító jel száma, személyi azonosító jel száma, személyi igazolvány száma, lakcímet igazoló hatósági igazolványa száma-, s nyilatkozni kell a személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulásról.

 

 

Tájékoztatás az ingatlanok közművesítettségéről:

 

 1. A közterületen a szennyvíz gerincvezeték rendelkezésre áll, a vevő feladata és költsége a rácsatlakozás.

 

 1. Az ivóvíz gerincvezeték és bekötővezeték kiépítése az érintett ingatlanokra 2018. december 31-ig megtörténik, amely ellenértékét a vételár tartalmazza.

 

 1. A villamoshálózat kiépítésére és az érintett ingatlanok villamoshálózat bekötésére az önkormányzat az igényét a szolgáltató felé benyújtotta. A vevőt ezzel kapcsolatos költség nem terheli.

 

A hirdetés megtalálható Rácalmás Város Önkormányzat hivatalos honlapján a www.racalmas.hu oldalon és a Rácalmási Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

A hirdetés ezen felül máshol is meghirdetésre kerülhet. Tájékoztatás kérhető: Rácalmás Város Jegyzőjétől, Dr Györe Andrea jegyzőtől a 25/517-866 telefonszámon vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Megszakítás