Slide 5 of 5.

HIRDETMÉNY – Rácalmás Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítása

Rácalmás Város Önkormányzat tájékoztatja az érintetteket, hogy módosítani kívánja a Településszerkezeti tervét, a Rácalmás Helyi Építési Szabályzatáról szóló 18/2005. (X.28.) önkormányzati rendeletét és Rácalmás Szabályozási Tervét.

A településrendezési tervek módosításának célja, hogy ipari területet jelöljön ki a Magyarország Kormánya által beruházási célterületté nyilvánított és a Rácalmás városban megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 31/2016. (II. 25.) Korm. rendelettel nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyel érintett rácalmási területen. A tervmódosítással az alább felsorolt földrészleteken olyan nagy területigényű ipari beruházás valósulhat meg, amelynek következtében jelentős számú új munkahely jönne létre. A 075/22 hrsz. telek a tervek szerint nem kerülne beépítésre, de átszelné egy új iparvágány, amely kiszolgálhatná az új ipari terület telephelyeit. A pontosan majdan itt végzendő konkrét tevékenység jelenleg nem ismert.

Rácalmás Város Önkormányzata, a szabályozási terv szükséges módosítását követően, elővásárlási jogot szerzett az egész tervezési területre.

Az érintett telkek:

053/7, 053/8, 053/10, 053/11, 056/5 059/2, 059/5, 059/6, 059/7, 059/8, 059/41, 059/42, 059/43,059/44, 059/45, 059/46, 059/47, 059/48, 059/49, 059/50, 059/51, 059/52, 059/53, 059/54, 059/55, 059/56, 059/57, 059/58, 059/59, 059/60, 059/61, 059/62, 059/63, 059/64, 059/65, 059/66, 059/67, 059/68, 073 (Nagyvenyimi út), 075/4, 075/5, 075/6, 075/21, 075/22 hrsz.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. § a) pontja alapján az önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításával, a tervezés előtt dönt a partnerségi egyeztetés szabályairól, amelynek során meghatározza az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: Partnerek) tájékoztatásának módját és eszközeit.

A településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés általános szabályairól szóló Rácalmás Város Önkormányzat Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés általános szabályairól II. Általános rendelkezések alapján:

A Szabályzat alkalmazása során az egyeztetésben részt vevők (a továbbiakban: Partnerek) köre:

  • Az adott településfejlesztési dokumentum vagy településrendezési eszköz tervezési területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy
  • Az adott településfejlesztési dokumentum vagy településrendezési eszköz tervezési területén lévő ingatlan tulajdonosa
  • Valamennyi bejegyzett, rácalmási székhelyű, építészeti-, mérnöki szakmai érdekképviseleti szervezet
  • Valamennyi bejegyzett, rácalmási székhelyű civil szervezet
  • Az adott településfejlesztési dokumentum vagy településrendezési eszköz tervezési területén székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet
  • Valamennyi, Rácalmás Város területén működő, az Országgyűlés által elismert egyház, vallásfelekezet és vallási közösség (a továbbiakban együttesen: egyház)
  • A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. (2) d) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezésére jogosult, a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott, politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesület.

A partnerek az adott eljárásba Rácalmás Város Polgármesteréhez a lentebb megadott határidőig benyújtott írásbeli kérelemmel, vagy vélemény, javaslat, észrevétel megküldésével jelentkezhetnek be. A fentieknek megfelelő beadványban meg kell jelölni a beadvány tárgyát („Rácalmás Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítása partnerségi egyeztetés), a II. 1. c)-g) pont szerinti szervezet esetén annak nevét, székhelyét, képviselőjét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét, természetes személy esetén nevét, lakcímét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét.

Azon, a Szabályzat II. 1. c)-g) pont szerinti Partnereket, akik a Szabályzatban rögzített bármely véleményezési eljárás során a meghatározott határidőig a véleményezési eljárásba nem jelentkeznek be, az eljárás további szakaszaiban nem kell értesíteni.

A fentiek szerint elkészített beadványokat Rácalmás Város Polgármestere részére kérjük megküldeni írásban a 2459 Rácalmás, Szigetfő u. 11-13. postai címre vagy a [email protected]  e-mail címre. Beadási határidő: 2016. július 1.

Rácalmás, 2016. május 31.

 

Schrick István s.k

     polgármester

Vélemény, hozzászólás?

Megszakítás