Slide 5 of 5.

HIRDETMÉNY – Rácalmás Településszerkezeti Terv és Rácalmás Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítása

Rácalmás Város Önkormányzat tájékoztatja az érintetteket, hogy módosítani kívánja a Rácalmás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2005. (04.06) Kt. sz. határozatával elfogadott Rácalmás Településszerkezeti Tervét és 18/2005. (X.28.) sz. rendeletével elfogadott Rácalmás Helyi Építési Szabályzatát és Szabályozási Tervét.

A módosítás célja

A Hankook Tire Magyarország Kft. (továbbiakban: HANKOOK) Rácalmáson építette fel magyarországi gyártóbázisát, és ezzel a térség meghatározó gazdasági szereplője lett. A gyártókapacitás növeléséhez a műszaki infrastruktúra folyamatos bővítésére van szükség.

Magyarország Kormánya a Hankook Tire Magyarország Kft. Rácalmáson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 526/2013. (XII. 30.) Korm. rendelettel nyilvánította a beruházást kiemelt beruházássá.

Az új munkahelyek létrehozásához szükséges újabb csarnok elhelyezéséhez meg kell változtatni a vonatkozó helyi szabályzatot.

Növelni kell a telek legnagyobb megengedett beépítettségét. A hatályos helyi építési szabályzatban az ipari területekre maximálisan megengedhető 50 %-os legnagyobb beépíthetőséget határozott meg a Város, azonban ennek további növelésére (60 %) van szükség.

A használat jellegéből következően az általános szabályok szerint számított parkoló-mennyiségre nincs szükség. A kötelezően elhelyezendő parkoló szám csökkentésére is új helyi építési szabályzat megalkotásával van mód.

Az új Helyi Építési Szabályzat készítése a kiemelt beruházásról szóló kormányrendelettel összhangban a HANKOOK Rácalmás, 053/9 Hrsz telkére terjed ki.

A kiemelt beruházásra tekintettel a településrendezési eszköz egyeztetési eljárását a vonatkozó 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 32. § (1) bekezdés c) pontja szerinti tárgyalásos eljárásként folytatjuk le.

Tárgyalásos eljárás esetén a településrendezési eszközt a partnerségi egyeztetéssel egyidejűleg kell elkészíteni.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. § a) pontja alapján az önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításával, az e fejezetben meghatározott határidők figyelembevételével – a tervezés előtt dönt a partnerségi egyeztetés szabályairól, amelynek során meghatározza az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: Partnerek) tájékoztatásának módját és eszközeit.

Rácalmás Város Önkormányzat Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés általános szabályairól II. Általános rendelkezések alapján:

  1. A Szabályzat alkalmazása során az egyeztetésben részt vevők (a továbbiakban: Partnerek) köre:
  2. Az adott településfejlesztési dokumentum vagy településrendezési eszköz tervezési területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy
  3. Az adott településfejlesztési dokumentum vagy településrendezési eszköz tervezési területén lévő ingatlan tulajdonosa
  4. Valamennyi bejegyzett, rácalmási székhelyű, építészeti-, mérnöki szakmai érdekképviseleti szervezet
  5. Valamennyi bejegyzett, rácalmási székhelyű civil szervezet
  6. Az adott településfejlesztési dokumentum vagy településrendezési eszköz tervezési területén székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet
  7. Valamennyi, Rácalmás Város területén működő, az Országgyűlés által elismert egyház, vallásfelekezet és vallási közösség (a továbbiakban együttesen: egyház)
  8. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. (2) d) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezésére jogosult, a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott, politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesület.
  1. A partnerek az adott véleményezési eljárásba az Önkormányzat Polgármesteréhez a véleményezési eljárás során keletkező első tájékoztatásban megadott határidőig benyújtott írásbeli kérelemmel illetve vélemény, javaslat, észrevétel megküldésével jelentkezhetnek be. A fentieknek megfelelő beadványban meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, a II. 1. c)-g) pont szerinti szervezet esetén annak nevét, székhelyét, képviselőjét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét, természetes személy esetén nevét, lakcímét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét.
  1. Azon II. 1. c)-g) pont szerinti Partnereket, akik a Szabályzatban rögzített bármely véleményezési eljárás során keletkező első tájékoztatásban meghatározott határidőig a véleményezési eljárásba nem jelentkeznek be, az eljárás további szakaszaiban nem kell értesíteni.

A fentiek szerint elkészített beadványokat Rácalmás Város Polgármestere részére kérjük megküldeni írásban a 2459 Rácalmás, Szigetfő u. 11-13. postai címre vagy a [email protected] e-mail címre. Beadási határidő: 2015. december 18.

Rácalmás, 2015. november 17.

   Schrick István s.k

    polgármester

Vélemény, hozzászólás?

Megszakítás